Regulamin uczestnictwa

Wszystkie poniższe informacje dotyczą Konwentu Survival & Outdoor „Ścieżki Artemidy” 2017

REGULAMIN KONWENTU SURVIVAL

 1. Odpowiedzialność
  Konwent ma charakter spotkania ludzi z podobnego kręgu zainteresowań. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wygodę, komfort i zachowanie uczestników, a jedynie stara się zapewnić miejsce i warunki do spędzenia czasu wedle własnych upodobań. Uczestnicy Konwentu odpowiadają za dokonane przez siebie szkody i działania. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek szkody dokonane przez Uczestników, poniesione w wyniku czynników losowych, czy zdarzeń naturalnych (np. warunków pogodowych).
 2. Bezpieczeństwo
  Charakter Konwentu sprawia, że KAŻDY UCZESTNIK SAM ODPOWIADA ZA SWOJE BEZPIECZEŃSTWO!  Za bezpieczeństwo uczestników niepełnoletnich, odpowiadają ich opiekunowie. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW uczestników. Osoby zainteresowane takim zabezpieczeniem, powinny zapewnić je sobie we własnym zakresie.
 3. Zachowanie
  Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zachowania wg. ogólnie przyjętych norm, oraz dbania o własne bezpieczeństwo.
  Wykluczone są takie rzeczy jak:
  – palenie ognia poza wyznaczonymi miejscami
  – niszczenie czegokolwiek
  – uprzykrzanie życia okolicznej ludności i Uczestnikom konwentu
  – śmiecenie
  – zakłócanie przebiegu zajęć oraz aktywności innych Uczestników
  – jakiekolwiek naruszanie dóbr osobistych, nietykalności, mienia innych Uczestników Konwentu
  – prowadzenie jakiekolwiek agitacji (politycznej, religijnej, ideologicznej, itp)
  – prowadzenie sprzedaży, wywieszanie banerów, flag, plakatów oraz wszelkich innych działań marketingowych, które nie uzyskały wcześniejszej zgody Organizatorów
  – łamanie prawa i przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  – kategorycznie zabronione jest doznawanie obrażeń i umieranie w nieszczęśliwych wypadkach, z głupoty lub dowolnych innych przyczyn!

 4. Atmosfera i charakter Konwentu
  To Uczestnicy konwentu tworzą atmosferę spotkania i wybierają aktywności, którym chcą się poświęcić w jego trakcie. Organizatorzy przykładają starań, aby stworzyć warunki do aktywnego i ciekawego spędzania czasu. Jednak nie gwarantuje satysfakcji z uczestnictwa w Konwencie.

 5. Warunki uczestnictwa
  – W Konwencie Survival mogą brać udział osoby pełnoletnie, lub osoby będące pod opieką pełnoletniego opiekuna. Jeden pełnoletni opiekun nie może sprawować opieki nad więcej niż 2 niepełnoletnich Uczestników.
  – Warunkiem bezwzględnym uczestnictwa w Konwencie jest przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo.
  – Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  – Szczegółowe informacje odnośnie formalności dokonywania zgłoszeń i opłat znajdują się w sekcji „Zapisy, informacje i Kontakt ” strony www.konwentsurvival.pl.
  – Organizatorzy zachowują moc odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, bez konieczności podania przyczyn.
  – Uczestnik akceptuje powyższy regulamin, deklaruje jego przestrzeganie w trakcie trwania Konwentu, oraz deklaruje podporządkuje się wszelkim poleceniom Organizatorów dotyczącym bezpieczeństwa i przebiegu Konwentu.
  – Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może skutkować nakazem opuszczenia terenu, na którym odbywa się Konwent,  lub/oraz zgłoszeniem zachowań zabronionych odpowiednim służbom porządkowym, jak również podjęciem działań prawnych.
  – Nakaz opuszczenia Konwentu, w wyniku naruszenia regulaminu, powoduje przepadek opłaty za uczestnictwo w Konwencie.